501 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนรายวิชาข้อสอบกลาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พระครูโสภณพุทธิ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

Recommended Posts