561 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนรายวิชาข้อสอบกลาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โดยมีพระครูโสภณพุทธศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อปรึกษา หารือการดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน รายวิชาข้อสอบกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

Recommended Posts