52 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี ที่ได้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ “ระดับชำนาญการ”

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิวทยาลัย

Recommended Posts