63 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตำบลหมอเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มจร. วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส

Recommended Posts