59 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

ขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แต่งตั้งให้บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Recommended Posts