21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา08.00น.เป็นต้นไปหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต #วิพากษ์หัวข้อวิทยานิพน์/สารนิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์ Meeting zoom

The post วิพากษ์หัวข้อวิทยานิพน์ สารนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต appeared first on มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

Recommended Posts