34 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

การสอบวัดผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เพื่อให้การสอบอันเป็นการวัดผลการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร(ป.บส.) และระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔- และความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑

จึงขอประกาศการสอบวัดผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับประกาศนียบัตร (ป.บส.)                      วันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)                        วันที่ ๒๖ – ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับปริญญาตรี (ภาคเสาร์ – อาทิตย์)      วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศวันสอบ 1-2564
มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts