15 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา13.00 น.เป็นต้นไปหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาสัมมนาในหัวข้อเรื่อง #สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพพยาบาลบรรยายโดย นางสาวธิติยา บุญยืด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ผ่านระบบออนไลน์ google meet

The post สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพพยาบาลบรรยายโดย นางสาวธิติยา บุญยืด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ appeared first on มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

Recommended Posts