Skip to content

 513 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

  เพิ่มลิงก์ข้ามภาษา
  พระเดชพระคุณ
  พระธรรมวัชรบัณฑิต
  (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
  พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ).jpg
  เกิด28 กันยายน 2503
  อายุ61
  พรรษา40
  วัดวัดปากน้ำ
  จังหวัดกรุงเทพฯ
  สังกัดมหานิกาย
  วุฒินักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 9 ประโยค, ศษ.บ., พธ.ม., Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)
  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ, รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

  ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต นามเดิม สมจินต์ วันจันทร์ ฉายา สมฺมาปญฺโญ[1] เป็นพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และอธิการบดีรูปที่ 6 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[2]

  ชาตภูมิ

  พระธรรมวัชรบัณฑิต​ มีนามเดิมว่า สมจินต์ วันจันทร์[3] เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2503 ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

  การบรรพชาและอุปสมบท

  การศึกษา/วิทยฐานะ

  การปกครองคณะสงฆ์

  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง[4]

  งานด้านการศึกษา

  • พ.ศ. 2527 - ปัจจุบันเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ณ สำนักเรียนวัดปากน้ำ กรุงเทพฯ
  • พ.ศ. 2537 เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2538 เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2540 เป็นผู้อำนวยการกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2540 เป็นรักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2541 เป็นรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2541 เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วาระที่ 1)
  • พ.ศ. 2545 เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วาระที่ 2)
  • พ.ศ. 2549 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วาระที่ 1)
  • พ.ศ. 2553 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วาระที่ 2)
  • พ.ศ. 2557 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วาระที่ 3)
  • พ.ศ. 2557 เป็นรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (รูปแรก)
  • กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[5]
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2558 เป็นเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
  • พ.ศ. 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  งานวิชาการ

  • ผลงานแปลและแต่งหนังสือทางวิชาการ : พัฒนาการแห่งพุทธจริยศาสตร์, พัฒนาการแห่งความคิดแบบอินเดียโบราณ , กรรมและการเกิดใหม่, พุทธทัศนะเบื้องต้น, ปรัชญาแห่งนาคารชุน, พระพุทธศาสนามหายาน,พระพุทธศาสนามหายาน : พัฒนาการและสารัตถธรรม, พุทธปรัชญา : สาระและพัฒนาการ, คัมภีร์วิมุตติมรรค, ลังกาวตารสูตร, บูรณาการพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างพลังบริหาร
  • ผลงานการเรียบเรียง : คู่มือปฐมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย, คู่มือการเรียนการสอน วิชาแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ.๕, ประมวลการสอนธรรม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน, พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น, กฎแห่งความรัก (ปรัชญาความรักในพระพุทธศาสนา)
  • บทความทางวิชาการ : บทวิเคราะห์วัชรยาน ตอนที่ ๑-๕ (บทความทางวิชาการ), นาคารชุนกับปัญหาว่าด้วยกาล ภาวะและอภาวะ, แนะนำพระวินัยปิฎก, ปรัชญามาธยมิกะ, สืบค้นตรรกวิทยาในพระไตรปิฎกและวรรณกรรมพระพุทธศาสนา, วิพากษ์ทางสายกลางของอริสโตเติลกับมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาท, พระวินัย : กฎเกณฑ์และคุณค่าทางสังคม กำเนิดและพัฒนาการแห่งพระพุทธรูป, สถานการณ์ฯ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน, เจดีย์ในพระพุทธ-ศาสนา, นิพพาน : อัตตาหรืออนัตตา, วิพากษ์แนวคิด : พระพุทธศาสนาสำหรับโลกหลังยุคใหม่, พระพุทธศาสนาแบบธิเบต : วิเคราะห์มันตระ “โอม มณี ปัทเม หูม”, ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : วิเคราะห์จากหนังสือ “ทางสายกลางของการศึกษาไทย”, พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ, พุทธวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยกรอบแห่งอธิกรณ-สมถะ ๗ : ศึกษาแนวการประยุกต์ใช้สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกาวินัย,  การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ, ความเข้มแข็งของสถาบันสงฆ์ ปริมาณหรือคุณภาพ, อานิสงส์ของการบริจาคอวัยวะตามหลักพระพุทธศาสนา:กรณีการบริจาคไต, ทางสายกลาง: วิธีบริหารจัดการชีวิตสู่ความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา, ศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดก
  • เอกสารประกอบการสอน : พุทธปรัชญา, วิชาปรัชญาจีนและญี่ปุ่น, วิชาจริยศาสตร์
  • งานวิจัย : การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา, พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บูรณาการพุทธธรรมเพื่อเพิ่มพลังบริหาร
  • บรรณาธิการ : มหาบัณฑิตสัมมนา : บทความสัมมนาทางวิชาการ, พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่

  ตำแหน่งทางวิชาการ

  • พ.ศ. 2542 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สังกัดคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[6]
  • พ.ศ. 2548 เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สังกัดคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[7]
  • พ.ศ. 2559 เป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สังกัดคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[8]

  เกียรติคุณ

  • พ.ศ. 2546 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (เสาเสมาธรรมจักร) ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา

  สมณศักดิ์

  • พ.ศ. 2528 มีสมณศักดิ์ทางวิชาการเปรียญธรรม 9 ประโยค ที่ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
  • พ.ศ. 2551 โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีคัมภีรญาณ[9]
  • พ.ศ. 2559 โปรดพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[10]
  • 26 มกราคม พ.ศ. 2564 โปรดพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[11]
  • 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โปรดพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวัชรบัณฑิต ปริยัติกิจสุวิธาน ปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[12]

  อ้างอิง

  1. http://buddhaghosa.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=3687
  2. "รองอธิการบดี". มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 9 กุมภาพันธ์ 2555. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-05-30. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  3. "ประวัติพระราชปริยัติกวี (สมจินต์)". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-04-23. สืบค้นเมื่อ 2016-12-06.
  4. "ทำเนียบพระภิกษุสามเณรวัดปากน้ำ". มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559. Check date values in: |accessdate= (help)
  5. "กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-01-31. สืบค้นเมื่อ 2016-12-06.
  6. คำสั่งมหาวิทยาลัย, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์, คำสั่งที่ 245/2544 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2544
  7. คำสั่งมหาวิทยาลัย, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์, คำสั่งที่ 138/2550 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์, เล่ม 133, ตอนพิเศษ 108 ง, 12 พฤษภาคม 2559, หน้า 4
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 126, ตอนที่ 26 ข, 22 เมษายน 2552, หน้า 2
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 133, ตอนที่ 43 ข, 9 ธันวาคม 2559, หน้า 8
  11. "พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์" (pdf). ราชกิจจานุเบกษา. 26 มกราคม 2564. สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2564. Check date values in: |accessdate=, |publication-date= (help)
  12. "พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์" (pdf). ราชกิจจานุเบกษา. 8 กรกฎาคม 2564. สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2564. Check date values in: |accessdate=, |publication-date= (help)
  ก่อนหน้า พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ถัดไป
  ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 2leftarrow.png อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  (พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
  2rightarrow.png อยู่ในวาระ

  Recommended Posts