ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้มีกำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิตภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและขยายกว้างมากขึ้น ดั้งนั้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยของนิสิตและมหาวิทยาลัย ในการปกป้องหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๒.) ในกรณีมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนระหว่างเวลาที่กำหนด ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบ เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) เป็นต้น

ในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตรได้ดำเนินการการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นประการใด จักแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts