บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามประกาศแนบท้าย ดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว-รอบที่-2-
มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts