204 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักทะเบียนและวัดผล นำโดย พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนและวัดผล ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ซึ่งมี พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, รก.ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย พระมหาประยูร โชติวโร, ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และ ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยสถาบันภาษา ณ ห้องพระมงคลสิทธาจารย์ ( C 300)

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นการตรวจรวมส่วนงานในนามสำนัก ตามองค์ประกอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมด ๓ องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ มี ๖ ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ : กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ : การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ : สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ : ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ : การควบคุมภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ : การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ : ระบบและกลไกการรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ : ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ : การจัดการงานทะเบียนนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ : ประสิทธิผลการจัดการงานข้อสอบกลาง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ : การพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
องค์ประกอบที่ ๓ การดำเนินงานภารกิจพิเศษ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ : การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ : การมีส่วนร่วมงานจิตอาสา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนงาน

ผลการตรวจประเมินได้คะแนนรวมทั้งหมดที่ ๓.๘๓ ถือว่าผ่านเกณฑ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Recommended Posts