971 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

วันนี้ (3 มี.ค. 63) โครงการเครือข่ายพลังบวรพิทักษ์คลองกระทิง การเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ภายใต้โครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา โดยการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “เลิกดื่ม เลิกสูบ ลดเสี่ยง” โดยมีเป้าหมายเพื่อการรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 อีกทั้งยังจัดกิจกรรม บวชใจ อธิษฐาบารมี ลดเหล้า ปฏิญาณตน ลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่ ในช่วงเข้าพรรษา
ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นประธานในพิธีและให้โอวาท โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ คือ เหล้า-บุหรี่ เป็นความเสี่ยงในชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ่ง
“.. สุขกามานิ ภูตานิ ..” สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข, ความสุขในที่นี้คือ ทั้งสุขกาย และสุขใจ เมื่อความสุขคือเป้าหมายของมนุษย์ เราควรพิจารณาว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ขัดขวางนั้นคือความเสี่ยง เช่น เราไปดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือติดยาเสพติด เป็นต้น
พระเดชพระคุณยังชี้ให้เห็นว่า การสร้างเครือข่ายการลดปัจจัยเสี่ยงดังที่ทำในวันนี้ จะมีส่วนอย่างมากในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาวะรวมถึงจะมีส่วนในการปรับพฤติกรรมของคนที่จะลดความเสี่ยงโดยเฉพาะการดื่มสุราและสูบบุหรี่ได้
นอกจากนี้พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ ดร. (หลวงพ่อแดง นันทิโย) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันชุมชนคลองกระทิง มีผู้ติดบุหรี่และติดเหล้า ประมาณ 10 คน โดยกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำหลักพลังบวรมาสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงต่อไป
โดยเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามาร่วมเป็นภาคีในวันนี้ อาทิ
– คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม โดย พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
– สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
– และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น

Recommended Posts