719 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องC๔๐๐ ชั้น ๔ โซน C อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

Recommended Posts