829 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ggggggggggggggg

โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร
ตั้งเเต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
และพระมหาอ้าย ธีรปญฺโญ,ดร. บรรยายพิเศษเรื่อง ความหมาย และความสำคัญของสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานที่ส่งผลต่อพุทธจิตวิทยา
ตั้งเเต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ในวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

Recommended Posts