184 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 โครงการ ระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและเขียน SAR จัดโดย 
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

1467466_786858344709329_5287733874685098840_n (2)

พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทเเก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

1426268_786858334709330_4472890892106474635_n (2)

ผศ.ดร.สุระพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป บรรยายพิเศษเรื่อง “การบูรณาการหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร”

 โครงการ ระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและเขียน SAR จัดโดย 
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

1467466_786858344709329_5287733874685098840_n (2)

พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทเเก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

1426268_786858334709330_4472890892106474635_n (2)

ผศ.ดร.สุระพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป บรรยายพิเศษเรื่อง “การบูรณาการหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร”

 10806933_10203885628479390_650800350_n (2)

และมี ผศ.ปราณี  พรรณวิเชียร และคณะ
บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ”
ในวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้อง B๑๐๗-๑๐๙ อาคารเรียนรวมโซน B ชั้น ๑

 10808003_10203885628799398_2002466232_n

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 10806933_10203885628479390_650800350_n (2)

และมี ผศ.ปราณี  พรรณวิเชียร และคณะ
บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ”
ในวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้อง B๑๐๗-๑๐๙ อาคารเรียนรวมโซน B ชั้น ๑

 10808003_10203885628799398_2002466232_n

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts