9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายถวายความรู้แก่นิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต ณ ห้องเรียนสันติศึกษา อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา

โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้แจ้งให้ลูกศิษย์ทราบเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพั นาศักยภาพ ได้แก่ (๑) การเสวนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง พระธรรมทูตเถรวาทและมหายาน กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในวันพฤหัสบดีส ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๕ น. (๒) เรื่อง การทัศนศึกษาอารยธรรมทวารวดี ปราสาทศรีเทพ เมืองมรดกโลก วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๓) เรื่อง การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพระธรรมทูต เดือนมกราคม (๔) เรื่อง การเข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระพรหมเสนาบดี รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๑ และ พระธรรมวชิรโมลี รองประธานสำนักงานดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๒ (๕) เรื่อง การรับฟังการบรรยายพิเศษ จากพระพรหมบัณฑิต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๖) เรื่อง การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นเวลา ๑๕ วัน และ (๗) เรื่อง การถวายสักการะ พระอุบาลีมหาเถระ วัดธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา ฯ
กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts