8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาสุร ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เพื่อเตรียมงานการต่างประเทศ (Foreign Affairs) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา

งานการต่างประเทศที่ต้องเตรียม ประกอบด้วย (๑) การปฏิสันถารพระวิมลศาสนวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป (๒) การเตรียมพิธีมอบถวายพระไตรปิฏก ฉบับ มจร และ พระไตรปิฏก ฉบับสังคายนา แก่คณะสงฆ์วัดจงไถซาน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (๓) การเตรียมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ เถรวาท-มหายาน ณ มจร วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จัดโดยวิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์และพุทธสมาคมสาธารณรัฐจีน (๔) การเตรียมปฏิสันถารคณะสงฆ์พุทธสมาคม สาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๕) การเตรียมปฏิสันถารคณะสงฆ์สาธารณรัฐเกาหลีที่จะเดินทางมา มจร วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

(๖) การเตรียมปฏิสันถารอาคันตุกะต่างประเทศที่จะเดินทางมาร่วมพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๗) การเตรียมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพระพุทธศาสนา ระหว่าง มจร และวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๘) การเตรียมเดินทางไปกระชับสัมพันธไมตรีกับมหาวิทยาลัยพระธรรมทูต lnternational Theravada Buddhists Missionary University, Yangon -Myanmar วันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๙) การเตรียมเดินทางไปกระชับสัมพันธไมตรีกับคณะสงฆ์เมืองฝูเจี้ยน ตามคำบัญชาของพระเดชพระคุณองค์อธิการบดี และตามคำอาราธนาของคณะสงฆ์จีนเมืองฝูโจว วันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๑๐) การเตรียมพิธีส่งอาคันตุกะกลับต่างประเทศ

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.


กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts