8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาสุร ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เพื่อเตรียมงานการต่างประเทศ (Foreign Affairs) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา งานการต่างประเทศที่ต้องเตรียม ประกอบด้วย (๑) การปฏิสันถารพระวิมลศาสนวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป (๒) การเตรียมพิธีมอบถวายพระไตรปิฏก ฉบับ มจร และ พระไตรปิฏก ฉบับสังคายนา แก่คณะสงฆ์วัดจงไถซาน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (๓) การเตรียมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ เถรวาท-มหายาน ณ มจร วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จัดโดยวิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์และพุทธสมาคมสาธารณรัฐจีน (๔) การเตรียมปฏิสันถารคณะสงฆ์พุทธสมาคม สาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากร วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเตรียมงานการต่างประเทศ Read More »

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts