8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๐ น. พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต บรรยายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่สำหรับพระธรรมทูต ถวายความรู้แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้อง ๔๒๒ สันติศึกษา อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts