8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต “บรรยายวิชาการจัดการแนวพุทธสำหรับพระธรรมทูต” ถวายความรู้แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้อง ๔๒๒ สันติศึกษา อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts