7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมการเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ ๗ (7th Buddhist – Christian Colloquium)ความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ (Karuna and Agape in dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth) ณ หอประชุม ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย น้อมถวายการปฏิสันถารท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

ต่อมา เวลา ๑๑.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เมตตาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ ความเห็นอกเห็นใจ เพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ(Karuna for Healing a Wounded Humanity and the Earth)

พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มจร อาทิ พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ป.ธ.๙ คณบดีคณะครุศาสตร์ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และ คณะผู้บริหาร มมร อาทิ พระศรีวินยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการคณะสงฆ์ รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมและรับฟังการปาฐกถาพิเศษในการนี้ด้วยฯ
กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts