6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในนาม พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี แสดงธรรมปฏิสันถาร อาคันตุกะนานาชาติ ที่เดินทางมาประชุมการเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ ๗ (7th Buddhist – Christian Colloquium)ความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ (Karuna and Agape in dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth) ณ หอประชุม ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

การนี้ ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต บำเพ็ญบุญกิริยาปฏิสันถารคารวะธรรม ในการนี้ด้วยฯ
กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts