8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๕ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร ปาฐกถาเรื่อง “Scriptural Foundations for Healing a Wounded Humanity : A Buddhist Perspective “ในที่ประชุมการเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ ๗ (7th Buddhist – Christian Colloquium)ความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ (Karuna and Agape in dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth) ณ หอประชุม ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการเสวนาเชิงวิชาการ ฯ

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts