9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายถวายความรู้แก่นิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต ณ ห้องเรียนสันติศึกษา อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้แจ้งให้ลูกศิษย์ทราบเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพั นาศักยภาพ ได้แก่ (๑) การเสวนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง พระธรรมทูตเถรวาทและมหายาน กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในวันพฤหัสบดีส ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๕ น. (๒) เรื่อง การทัศนศึกษาอารยธรรมทวารวดี ปราสาทศรีเทพ เมืองมรดกโลก วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๓) เรื่อง การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพระธรรมทูต เดือนมกราคม (๔) เรื่อง การเข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระพรหมเสนาบดี …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายถวายความรู้แก่นิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต Read More »

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts