8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๕๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รับการถวายสักการะจาก Bhikkhuni Shi Da Can และคณะ ลูกศิษย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมากราบลาอาจารย์ก่อนเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลูกศิษย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเหล่านี้ เป็นลูกศิษย์ของสหายธรรม โดยเพื่อนได้ฝากให้ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาเล่าเรียน โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้ถวายพระพุทธรูป ย่าม กระเป๋าและหนังสือวิปัสสนากรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ แก่ลูกศิษย์ พร้อมกับอำนวยพรให้ลูกศิษย์ ประสพสุขสวัสดี เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยสืบไป ฯ
กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts