9 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในนาม ศาสตราจารย์ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ได้แสดงธรรมปฏิสันถาร พระธรรมาจารย์เจี้ยนฉี เจ้าอาวาสวัดจงไถซาน และคณะ ที่ให้เกียรติรับเชิญมาร่วมพิธีเปิดการประชุมการเสวนาทางวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ ๗ (7th Buddhist – Christian Colloquium)ความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ(Karuna and Agape in dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth) ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ฯกองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts