8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ ๗ (7th Buddhist – Christian Colloquium)ความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ (Karuna and Agape in dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth) ณ หอประชุม ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยาโดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อภิปรายในประเด็นเรื่อง “Scriptural Foundations for Healing a Wounded Humanity” ประกอบด้วย

(1) H. Em. Giorgio Marengo, I.M.C., Apostolic Prefect – Ulaanbaatar –Mongolia (2)Ven. Maharagama Ananda Thero, Sandavimala Senasuna, Weligampitiya Pokunuwita, Kelanya-Sri Lanka (3)Rev. Fr. Kang In-Gun, SJ –Cambodia (4)Ven. Sik Hin Hung, Chairman, Committee of Master of Buddhist Counselling Programme Centre of Buddhist Studies, The University of Hong Kong.

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts