8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ ๗ (7th Buddhist – Christian Colloquium)ความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ (Karuna and Agape in dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth) ณ หอประชุม ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยาโดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อภิปรายในประเด็นเรื่อง “Scriptural Foundations for Healing a Wounded Humanity : Monastic Perspective ประกอบด้วย

1) Scriptural Foundations for Healing a Wounded Earth: A Monastic Perspective

Rev. Fr. Jaechan Park Anselmo, Benedict Waegwan Abbey, South Korea – Korea

2) Scriptural Foundations for Healing a Wounded Humanity : A Buddhist Perspective:

Ven. Assoc. Prof. Dr. Phramaha Somboon Vuddhikaro, Vice-Rector for Academic Affairs, Mahachulalongkornrajavittayalai University –Thailand

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts