8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ให้คำปรึกษาแนวทางการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (lnternational Dhamma Talk Program) แก่ลูกศิษย์ชาวเมียนมา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร พระนครศรีอยุธยา

Venerable Indasiri ผู้แทนชมรมนิสิตชาวเมียนมา และคณะ ดำริจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตนานาชาติเจริญสามัคคีธรรมมีประสบการณ์จัดงานวิชาการนานาชาติ และเพื่อให้นิสิตได้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้ถวายหนังสือวิปัสสนากรรมฐาน ภาคภาษาอังกฤษ แก่ลูกศิษย์ พร้อมกับให้โอวาทเรื่อง การพัฒนาตนและการรักษาพระพุทธศาสนาด้วยศีล สมาธิ ปัญญา และอำนวยพรให้ลูกศิษย์ประสพสุขสวัสดี เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยสืบไป ฯ

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts