23 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

เพื่อให้การสอบอันเป็นการวัดผลการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสรรค์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จัดสอบในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
สาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่น ๔, รุ่น ๕ และรุ่น ๖ (ภาคบัณฑิต) จัดสอบใน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ระดับปริญญาตรี (ภาคเสาร์ – อาทิตย์) จัดสอบในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ระดับประกาศนียบัตรฯ (ป.บส.) จัดสอบในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ระดับประกาศนียบัตรฯ (ป.วน.) จัดสอบในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
และการจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ทั้งภาคปกติและภาคเสาร์ – อาทิตย์ จัดสอบในระหว่างวันที่ ๕ – ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ, ภาคบัณฑิตและภาคเสาร์ – อาทิตย์) และระดับประกาศนียบัตรฯ (ป.บส.และ ป.วน.) ประกอบด้วย

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts