36 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด “โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กลุ่มบรรจุใหม่ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” กลุ่มที่สมัครในช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๘ รูป เพื่อชี้แจง ทบทวน สร้างความเข้าใจในบทบาทพระสอนศีลธรรม เสนอแนะวิธีการสอนและการปฏิบัติตนในการเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้พระสอนศีลธรรม ด้านทักษะการคิดของผู้เรียนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในยุค Disruption เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นการชี้แจงข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันให้พระสอนศีลธรรมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ทราบอย่างถูกต้อง ชัดเจน และทั่วถึงคลอบคลุมพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ๑. เพื่อชี้แจง ทบทวน สร้างความเข้าใจบทบาทพระสอนศีลธรรมในสนองงานกิจการพระพุทธศาสนา  ทั้ง ๖ ด้าน, ๒. เพื่อสื่อสารการใช้งานระบบการทำรายงานการสอนผ่านออนไลน์ สำหรับพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่, ๓. เพื่อให้พระสอนศีลธรรมเรียนรู้ด้านทักษะการคิดของผู้เรียนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในยุค Disruption เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องสมุดตักสิลา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กลุ่มบรรจุใหม่ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts