69 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 7/2566 โดยมีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร., พระครูสุธีกิตติบัณฑิต รศ.ดร., รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน, รศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์, รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง และ ผศ.ดร. ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีรายงานวิจัยเข้ารับการตรวจประเมินทั้งสิ้นจำนวน 35 โครงการ

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts