74 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts