71 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

Download เอกสารระบบ NRIIS

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ /แผนงาน / แผนปฎิบัติการ ววน. ปีงบประมาณ 2567

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Fundamental Fund

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ โครงการวิจัย (อัพเดทล่าสุด 08/06/65)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ โครงการวิจัย [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 08/06/65)
แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ 67) (อัพเดทล่าสุด 16/06/65)

แบบฟอร์มแผนงาน Fundamental Fund

แบบฟอร์มแผนงาน Fundamental Fund (อัพเดทล่าสุด 08/06/65)
แบบฟอร์มแผนงาน Fundamental Fund [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 08/06/65)
แบบฟอร์มแผนงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารการจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) (อัพเดทล่าสุด 08/06/65)
แบบฟอร์มแผนงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารการจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 08/06/65)
แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณแผนงานเสริมสร้างฯ (อัพเดทล่าสุด 16/06/65)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ Fundamental Fund

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ Fundamental Fund (อัพเดทล่าสุด 08/06/65)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ Fundamental Fund [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 08/06/65)

แบบฟอร์มแผนงาน Strategic Fund

แบบฟอร์มแผนงานย่อย Strategic Fund (อัพเดทล่าสุด 18/10/65)
แบบฟอร์มแผนงานย่อย Strategic Fund [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 18/10/65)
แบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็น Strategic Fund (อัพเดทล่าสุด 18/10/65)
แบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็น Strategic Fund [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 18/10/65)
แบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็นเพื่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU) (อัพเดทล่าสุด 18/10/65)
แบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็นเพื่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU) [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 18/10/65)

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ /แผนงาน / แผนปฎิบัติการ ววน. ปีงบประมาณ 2566

คู่มือ/เอกสารจาก สกสว.

คู่มือการจัดทำคำขอฯและการบริหาร FF 2566 โดย สกสว.

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Fundamental Fund

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ โครงการวิจัย (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ โครงการวิจัย [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)
แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ66) (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)

แบบฟอร์มแผนงาน Fundamental Fund

แบบฟอร์มแผนงาน Fundamental Fund (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)
แบบฟอร์มแผนงาน Fundamental Fund [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)
แบบฟอร์มแผนงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารการจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)
แบบฟอร์มแผนงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารการจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ Fundamental Fund

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ Fundamental Fund (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ Fundamental Fund [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)

แบบฟอร์มแผนงาน Strategic Fund

แบบฟอร์มแผนงานย่อย Strategic Fund (อัพเดทล่าสุด 31/10/64)
แบบฟอร์มแผนงานย่อย Strategic Fund [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 31/10/64)
แบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็น Strategic Fund (อัพเดทล่าสุด 31/10/64)
แบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็น Strategic Fund [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 31/10/64)
แบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็นเพื่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU) (อัพเดทล่าสุด 25/10/64)
แบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็นเพื่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU) [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 25/10/64)

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ / แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ววน. ปีงบประมาณ 2565

Download คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS

 Download แบบฟอร์ม การเสนอของบบูรณาการปี 2563 รอบ Full Proposal

ลำดับ
รายละเอียด
วันที่
Download

1
แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 1 – 3
12 ต.ค 2561
Download

2
แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 4
29 ต.ค 2561
Download

3
แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)
12 ต.ค 2561
Download

4
แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4
29 ต.ค 2561
Download

5
แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
12 ต.ค 2561
Download

6
มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)
12 ต.ค 2561
Download

 Download คู่มือการใช้งานระบบ รอบ Full Proposal

ลำดับ
รายละเอียด
วันที่
Download

1
คู่มือการใช้งานระบบ เสนอของบบูรณาการ 63 (นักวิจัย)
29 ต.ค.2561
Download

3
คู่มือการใช้งานระบบ เสนอของบบูรณาการ 63 (ผู้ประสานหน่วยงาน)
13 พ.ย.2561
Download

มจร โคราช

Recommended Posts