93 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าพบปะนิสิตภาคเรียนจันทร์ – ศุกร์ ทุกชั้นปี โดยได้ให้โอวาทแก่นิสิตในวันแรกของการเปิดภาคการศึกษาและได้มอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้แก่นิสิต ณ ห้องประชุม B101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เพื่อให้นิสิตได้ประเมินตนเองว่า ผลการเรียนรู้หรืองานที่ทำเป็นอย่างไร ประสบผลสำเร็จในระดับใด ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อย่างไร และเพื่อให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้ประเมินเจ้าของแฟ้มว่า มีความสามารถในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร ประสบความสำเร็จในระดับใด ควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือพัฒนาหรือไม่อย่างไร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตต่อไป

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts