59 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

ㅤㅤㅤㅤตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ  คณาจารย์ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำ และเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

ประเภทคณาจารย์ประจำ

ㅤㅤกลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๖ รูป/คน คือ

ㅤㅤสังกัด   ตำแหน่ง         เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ㅤㅤโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

ㅤㅤㅤㅤㅤอาจารย์          ๓๔๑๑๐๑๒       นายศราวุฒิ จำวัน

ㅤㅤㅤㅤㅤอาจารย์           ๓๔๑๑๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์

ㅤㅤㅤㅤㅤ อาจารย์          ๑๓๖๑๐๐๘       นางมีนา ทนคง ฮามิลตัน

ㅤㅤวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี      

ㅤㅤㅤㅤㅤอาจารย์          ๑๕๘๑๐๐๔       พระครูศรีธรรมวราภรณ์ (จีรพันธ์ นำประเสริฐ)

ㅤㅤโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

ㅤㅤㅤㅤㅤอาจารย์          ๓๔๓๑๐๐๕       พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สุเมธโส/ตุ่นคำน้อย

ㅤㅤหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ㅤㅤㅤㅤㅤอาจารย์          ๑๔๙๑๐๐๒       นายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต

ㅤㅤㅤㅤㅤอาจารย์          ๑๔๙๑๐๐๙       พระครูธีรศาสน์ไพศาล (ไพสน โสลา)

ㅤㅤหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ㅤㅤㅤㅤㅤอาจารย์          ๑๔๙๑๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

ㅤㅤㅤㅤㅤอาจารย์          ๑๔๙๑๐๐๘       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  

ㅤㅤㅤㅤㅤนักวิจัย           ๐๖๑๑๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤㅤอาจารย์          ๐๕๓๑๐๐๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง

ㅤㅤกลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๗ รูป/คน คือ

ㅤㅤสังกัด   ตำแหน่ง         เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ㅤㅤหลักสูตร พธ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์           ๐๓๓๗๐๑๐       พระมหาวัฒนา โชติธมฺโม/โลสันตา

ㅤㅤภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์          ๐๓๔๗๐๒๗       นางสาวสุวรา นาคยศ

ㅤㅤหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์          ๑๐๑๑๐๐๑       นายสมบัติ วงศ์กำแหง

ㅤㅤหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์   ๑๐๑๗๐๐๕   ๑. นางสาวนฐนกร ธงพุทธามนท์ ๒. นางสาวกนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน

ㅤㅤหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม่

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์          ๑๒๔๗๐๒๖       พระมหาธณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ/คิดอ่าน

ㅤㅤหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตเชียงใหม่

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์          ๑๒๔๗๐๓๐       นายกิตติ์ ขวัญนาค

ㅤㅤหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์          ๑๐๑๑๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์           ๐๕๒๑๐๒๓        -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ

ㅤㅤกลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๒๓ รูป/คน คือ

ㅤㅤสังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ㅤㅤส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม     

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป  ๐๘๑๒๐๐๑

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๑. นายชรินทร์ พุ่มพวง

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๒. นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา

ㅤㅤกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป   ๐๐๒๒๐๐๕

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๑. พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ/ชนะพจน์

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๒. พระพลวัฒน์ สพโล/พวงปากกา

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๓. พระมหาวรไกร ภูริญาโณ/กุญชนะรงค์

ㅤㅤสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา                    ๐๔๑๒๐๐๒       พระธัชฑล รกฺขิโต/อัตรัง

ㅤㅤกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ         

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป    ๐๐๒๒๐๐๓

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๑. นางสาวพรชิตา หนองถนัน

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๒. นางสาวราตรี รัตนโสภา

ㅤㅤวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป    ๑๔๔๒๐๐๑

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๑. พระสมพร อนาลโย/สะอิ้งรัมย์

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๒. พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต/ผลเจริญ

ㅤㅤสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์  

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา        ๑๓๖๒๐๐๒       พระมหามานะ ปิยภาณี/สายศร

ㅤㅤสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา   ๑๓๔๒๐๐๖

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๑. นางสาวจิรารัตน์ พิมพ์ประเสริฐ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๒. พระชยุต ชยากโร/เข็มพะมัย

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๓. นายสมหมาย จรลำโกน

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๔. นายวสันต์ ใจใหญ่

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการพัสดุ                     ๑๓๔๒๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤสำนักงานพระสอนศีลธรรม

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา     ๐๑๒๒๐๐๘

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๑. นายภูวนัย ปริศนา

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๒. นายธราธิป วรสายัณห์

ㅤㅤกองกิจการวิทยาเขต

ㅤㅤㅤㅤนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ๐๑๐๒๐๐๒

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๑. นายไกรษร ราชนิจ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๒. นางสาวทัศนีย์ อะโรคา

ㅤㅤกองวิเทศสัมพันธ์

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา                    ๐๐๗๒๐๐๖       นายลิขิต บุญละคร

ㅤㅤวิทยาเขตขอนแก่น

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๑๒๑๓๐๐๒       นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร

ㅤㅤวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการการเงินและบัญชี        ๐๘๒๒๐๑๒

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๑. นางสาวเบญจวรรณ สะอาด

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ๒. นางสาวสมคิด เหมือนทอง

ㅤㅤสำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา                    ๑๑๙๒๐๐๕       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ㅤㅤส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการคอมพิวเตอร์             ๐๗๓๒๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

ㅤㅤㅤㅤนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ๑๑๐๒๐๑๐       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

ㅤㅤกลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๑๐ รูป/คน คือ

ㅤㅤสังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ㅤㅤสำนักงานพระสอนศีลธรรม       

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๒๘๐๐๖       นายกันเตยภัทร สีวงค์ดี

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๒๘๐๐๗       พระธนภูมิ สมจิตฺโต/มะโนนันทิ

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๒๘๐๐๙       นายเกรียงไกร บุปผามาลา

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการการเงินและบัญชี        ๐๑๒๘๐๑๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๓๔๘๐๐๕       นายเฉลิมชัย แก้วกัณหา

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๓๔๘๐๐๗       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๓๔๘๐๐๖       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๓๓๘๐๐๑       นายถิรวัฒน์ บรรณามล

ㅤㅤหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติศึกษา

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๑๘๐๑๓       พระสมพร ปสนฺโน/หลังแก้ว

ㅤㅤหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๑๘๐๑๔       นายธเนศ ทองอ้ม

ㅤㅤส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๙๒๘๐๐๒       พระคมน์พีรพัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน/ธัญญโชติหิรัญกุล

ㅤㅤกองวิเทศสัมพันธ์         

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๘๘๐๐๑       พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ/ฤทธิ์กระจ่าง

ㅤㅤกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๖๙๐๐๔       พระคุณากร ปิยจาโร/กุลวงษ์

ㅤㅤกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ㅤㅤㅤㅤนายช่างเทคนิค                      ๐๑๕๙๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์     

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๕๘๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤสำนักงานคณบดี คณะพุทธศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤนักวิเทศสัมพันธ์                     ๐๒๑๘๐๐๔       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๑๘๐๐๔       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

 

ㅤㅤㅤㅤเกณฑ์การตัดสิน

ㅤㅤㅤㅤผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ㅤㅤㅤㅤทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยทางกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในภายหลัง และให้ท่านคอยติดตามประกาศ ณ เว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (www.central.mcu.ac.th)

ㅤㅤㅤㅤระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

ㅤㅤㅤㅤ๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

ㅤㅤㅤㅤ๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

ㅤㅤㅤㅤ๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

ㅤㅤㅤㅤ๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

ㅤㅤㅤㅤ๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

ㅤㅤㅤㅤ

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

***ดาวน์โหลดเอกสาร***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Recommended Posts