31 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบให้ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ นำลูกศิษย์ ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ปลูกต้นไม้เป็นอนุสรณ์ให้เกิดรมณียสถาน ณ ภายในบริเวณป่าแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts