42 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา เพื่อกำกับติดตามการทำงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ การนี้ มีวาระสำคัญแห่งการประชุมหลายเรื่อง ได้แก่ เรื่องงบประมาณรายรับรายจ่ายตลอดโครงการฯ เรื่องระเบียบปฏิบัติการเงินและบัญชีโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เรื่องระเบียบปฏิบัติภาควิชาการ ของผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เรื่อง การออกใบสำคัญรับเงินให้แก่ผู้บริจาคปัจจัยสนับสนุนโครงการ เรื่อง การจัดเตรียมทำหนังสืออนุสรณ์พระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๙ เรื่อง การเตรียมฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูต เรื่อง การอาราธนาวิทยากรบรรยายภาควิชาการ เดือนพฤษภาคม เรื่อง การทำวัตรสวดมนต์ภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง การจัดพิธีเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง การปฏิสันถารอาคันตุกะต่างประเทศในงานวิสาขบูชานานาชาติ เรื่อง การทำประกันภัยแก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เรื่อง การเตรียมพิธีมอบถวายทุนการศึกษา พระราชธรรมานุสิฐ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต เรื่องการสอบวัดผลความรู้ด้านพระไตรปิฎกศึกษา พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ และกฎหมายระหว่างประเทศ […]

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts