72 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๔.๒๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ประธานปิดภาคการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ เมตตารับอาราธนาเป็นองค์พระธรรมกถิกาจารย์ แสดงพระธรรมเทศนา “โสฬสญาณกถา” ณ หอประชุม พร รัตนสุวรรณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดฉัตรแก้วจงกลณี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะพระวิปัสสนาจารย์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ เจริญสติสดับพระธรรมเทศนา พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. เป็นพระมหาเถระผู้เจริญด้วยเมตตาพรหมวิหารธรรม สีลสุตาธิคุณ เนกขัมมาภิรัต วิปัสสนาภิรมย์ เจริญด้วยเนกขัมมบารมี เมตตาบารมี ทานบารมีและปัญญาบารมี ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์เป็นเอนกประการต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา […]

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts