68 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
****************
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมสัมมปัญญา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร
********************

บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts