31 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัดโครงการบริหารจิตและเจริญปัญญา (ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนามคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts