103 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้ชื่องาน “พุทธวิธีและวิถีครูบากับการแก้วิกฤตโลก” และกิจกรรมเสริมหลักสูตร “สัมมนาทางการศึกษาและแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อการสอน” หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานเปิดและกล่าวสัมโมทนียกถา พระชยานันทมุนี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู็บริหารได้เช้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts