37 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C ) ในการนี้ พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. รก.คณบดีคณะครุศาสตร์ เมตตามอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รก.รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา รก.หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts