13 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วม พิธีถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts