92 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการดำเนินงานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ เป็นประธานสงฆ์นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ทำวัตรสวดมนต์เย็น และเจริญเมตตาภาวนา ณ บริเวณลานธรรม มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานนำสวดมนต์บทพิเศษ อาทิ รัตนสูตร กรณียเมตตสูตร โมรปริตร วัฏฏกปริตร อาฏานาฏิยปริตร ธัมมจักกัปวัตนสูตร ขอกัลยาณมิตรทานบดีทุกท่านเจริญการอนุโมทนาในบุญกิริยานี้เทอญฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts