101 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

ศูนย์อาเซียนศึกษา
ขอเรียนเชิญูบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้สนใจทุกท่าน
ให้เกียรติต้อนรับ
นายเรโนล์ เมเยอร์ ผู้แทน UNDP
(United Nations Development Programme) ประจำประเทศไทย
ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ
และร่วมการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Corporate Sustainability Meeting)
ในการนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร., อธิการบดี เป็นประธาน มีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสถาบัน วิทยาลัย สำนักและคณาจารย์เข้าร่วมโดยคำสั่งมอบหมายของอธิการบดี
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
Connect with us, Connect the world.
#ASCNEXT 2023 moving to centre of the PEOPLE
___
Facebook : Mcu Asean
Twitter : ascmcu
IG: ascmcu

 

 

Connect with us, Connect the world.
#ASCNEXT 2023 moving to centre of the PEOPLE
___
Website: http://asc.mcu.ac.th
Facebook : Mcu Asean
Twitter : ascmcu
IG: ascmcu

ASEAN Studies Centre

Recommended Posts