12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. หลังจากที่ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการดำเนินงานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ เป็นประธานสงฆ์นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ทำวัตรสวดมนต์เย็น และเจริญเมตตาภาวนา เสร็จแล้ว ต่อมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้เล่าประวัติความเป็นมาของมหาจุฬาอาศรม และบรรยายธรรมเรื่อง การศึกษาปฏิบัติธรรมให้เชื่อมสัมพันธ์กัน” แก่ พระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๙ ณ บริเวณลานธรรม มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts