164 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัด ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม ณ หอสมุดตักสิลา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

โดยมีคณะกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ดังนี้
๑. พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองประธานคณะกรรมการ
๓. พระครูพิสัยสารคุณ, ดร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายต่อสกุล เกียรติเจริญ แทน(นายอุฤทธิ์ บุญคะสีทา) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. พระครูสิริปริยัติบัณฑิต กรรมการ
๘. นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บริหารและประธานหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมรับฟัง ดังนี้
๑. พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
๒. ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts