11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

งานหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมบรรยายให้โอวาท “หน้าที่พระสงฆ์กับการศึกษา” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้บรรยาย “ข้อวัตรปฏิบัติสำหรับพระสอนศีลธรรม” ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ บรรยายเรื่อง “แนวความคิดสำหรับการพัฒนาตนเอง” วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรม ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จำนวน ๒๗๑ รูป โดยมีวัตถุประสงฆ์และเป้าหมายร่วมกับคณะสงฆ์และสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ให้กับเด็กเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ตามนโยบายคุณธรรมนำความรู้สู่สถานศึกษาให้เด็กเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียนรู้หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเรียน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทร สมานฉันท์สันติสุข มีความรักและสามัคคีต่อกัน ดังนั้น เพื่อให้พระสอนศีลธรรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของมหาวิทยาลัยและการเป็นพระสอนศีลธรรม ตลอดถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และ เทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้ากับการศึกษายุคไทยแลนด์ ๔.๐ ได้ โครงการพระสอนศีลธรรม ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสื่อสารสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts